Teraz ku každej objednávke Parfém na pranie 10 ml zadarmo!

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti: Empleada s.r.o. so sídlom:K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8,identifikačné číslo: 28509331 zapísané v obchodnom registri vedenom v OR na Krajskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 146774 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.krasnevone.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Empleada s.r.o., so sídlom:K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 , identifikačné číslo: 28509331, zapísané v obchodnom registri vedenom v OR na Krajskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 146774 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.krasnevone.sk , a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese (ďalej len „webová stránka“) a dalšie súviasiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
1.3. Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylná ujednání v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu sa dá uzatvoriť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktulizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípadě, keď kupujúci svoj užívateľský účet ďalej už nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedených cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci území Slovenskej republiky.
3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: Empleada s.r.o., e-mail: info@krasnevone.sk so sídlom K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8,identifikačné číslo: 28509331, zapísané v obchodnom registri vedenom v OR na Krajskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 146774
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločně len ako „objednávka“).
3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakter objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočnom potvrdení objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:
  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dňa od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet prrdávajúceho.
4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.
4.7. Ak to je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to stanovené obecne záväznými právnými predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jej v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.
Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktoré bolo vyňaté z uzavretého obalu, a ktoré nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. Pri otvorení kozmetických prípravkov a podobného tovaru, ktoré prichádza do priameho styku s pokožkou).
Alergickú reakciu či iné zdravotné ťažkosti, nemožno považovať za chybu výrobku, ale jedná sa o individuálnu reakciu na určitú zložku v danom produkte.
Testery - vzorky vôní vo viálkách s rozprašovačom s obsahom 1,75 - 2,5 ml nemožno vracať či meniť ako bežný tovar. Vzhľadom k cene, je vzorka ideálna možnosť vyskúšania vôňi.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nepoužitý a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
5.4. V lehote päťnástych (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, použitý či čiastočne spotrebovaný.
5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. Keď je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozviazacou podmienkou, že ak dôjde k  odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom povinný predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak to nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške € (slovom: EUR) alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutia do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
6.5. Dalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú vydané predávajúcim.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a násl. občianského zákonníka).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, poprípade akosť a vlastnosti pre vec takého druhu obvykle, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uvedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behem šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje rozpor za existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
7.4. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
7.5. Práva kupujúceho vyplývajúci zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnú činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov, predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnými kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 občianského zákonníka.
8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefonné číslo a (ďalej společne všetko len ako „osobné údaje“).
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho dané tretím osobám.
9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutie osobných údajov.
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2. požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, poskytnutie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnene, predávajúci alebo spracovateľ odstráni neodkladne závadný stav. Ak predávajúci nevyhovie alebo spracovateľ žiadosti, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
9.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovanie svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcej náklady potrebné na poskytnutie informácie.
9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiasich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
9.11. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohotnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
10.2. Správa je doručená:
10.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
10.2.2. v prípade doručovania osobne či prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
10.2.3. v prípade doručovania osobne či prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odmietne (poprípade osoba oprávnená za ňu zásielku prevziať) zásielku prevziať,
10.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danej výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásileky, ak dôjde k uloženiu zásielky u poskytovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu poskytuje v rámci svojej pôsobenia príslušný živnostenský úrad.
11.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel k neplatnému ustanoveniu čo najviac sa približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie, adresa elektronickej pošty, telefón.
Prevodnik